Xoay quanh 3 “cửa xoay”, web drama Trung Quốc đang hướng tới cuộc tấn công chất lượng cao

Từng bị coi là “cơn sốt chất lượng”, web drama đang có những bước tiến dài trên con đường sản phẩm chất lượng cao. Hình ảnh cho thấy các áp phích của “Kỷ niệm hơn nhiều năm”, “Tạp chí chùa Đại Lý” và “Vượt qua ranh giới của lửa”. (Hình do bên bình phim cung